بچه های ایرانی tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com 2020-06-02T01:20:52+01:00 mihanblog.com ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ 2013-09-14T19:50:11+01:00 2013-09-14T19:50:11+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/108 کاوه ده نمکی ﻣﺎﺩﺭ: ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭘﺴﺮﻡ؟ ﭘﺴﺮ 5 ﺳﺎﻟﻪ: ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ.ﻣﺎﺩﺭ: ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ.ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ: ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮﻧﻪ. ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ :| ﻣﺎﺩﺭ: ﺩﺍﺭﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭘﺴﺮﻡ؟
ﭘﺴﺮ 5 ﺳﺎﻟﻪ: ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ.
ﻣﺎﺩﺭ: ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ.
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ: ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﻮﻧﻪ. ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ :|
]]>
آدم ، همیشه بخاطر نقطه ضعف هایش تو دردسر می افتد. 2013-09-14T19:45:32+01:00 2013-09-14T19:45:32+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/105 کاوه ده نمکی آدم ، همیشه بخاطر نقطه ضعف هایش تو دردسر می افتد.مگسها باید چیزهای چسبناک را خیلی دوست داشته باشند ، شب پره ها شعله را و آدمها عشق را ...هربر لوپوریه / ترجمه احمد شاملو آدم ، همیشه بخاطر نقطه ضعف هایش تو دردسر می افتد.
مگسها باید چیزهای چسبناک را خیلی دوست داشته باشند ، شب پره ها شعله را و آدمها عشق را ...

هربر لوپوریه / ترجمه احمد شاملو
]]>
شعار جدید دخترا 2013-09-14T19:40:40+01:00 2013-09-14T19:40:40+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/104 کاوه ده نمکی شعار جدید دخترا نه شاه میخوایم نه ملا شوهر می خوایم به مولا ..!جواب پسرا دعا کنید نمیریم همتونو میگیریم ..! شعار جدید دخترا
نه شاه میخوایم نه ملا
شوهر می خوایم به مولا ..!

جواب پسرا
دعا کنید نمیریم
همتونو میگیریم ..!
]]>
گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ، جز سکوت ... 2013-09-14T19:26:16+01:00 2013-09-14T19:26:16+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/102 کاوه ده نمکی گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ، جز سکوت ...فریادها گاهی ، راه به جایی نمی برند ؛ می خورند به تخته سنگی و دوبرابر ،...برمیگردند سمت خودت ...گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ، جز اینکه با خودت خلوت کنی و بگذاری اشکت بی تعارف ، سُر بخورد روی گونه هایت و آتش دلت را خاموش کند 
گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ،
جز سکوت ...
فریادها گاهی ،
راه به جایی نمی برند ؛
می خورند به تخته سنگی و دوبرابر ،...
برمیگردند سمت خودت ...
گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ،
جز اینکه با خودت خلوت کنی و
بگذاری اشکت بی تعارف ،
سُر بخورد روی گونه هایت و آتش دلت را خاموش کند 
گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ،
جز سکوت ...
فریادها گاهی ،
راه به جایی نمی برند ؛
می خورند به تخته سنگی و دوبرابر ،
برمیگردند سمت خودت ...
گاهی هیچ چیز حالت را خوب نمی کند ،
جز اینکه با خودت خلوت کنی و
بگذاری اشکت بی تعارف ،
سُر بخورد روی گونه هایت و آتش دلت را خاموش کند ....
]]>
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩ 2013-09-14T19:23:24+01:00 2013-09-14T19:23:24+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/101 کاوه ده نمکی ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺩﺍﺷﺖ .ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ؛...ﺁﻧﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﮑﺸﻨﺪ؟ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩ .ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ .ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﻢ
ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩ
 ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎ
ﺩﺍﺷﺖ .
ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ؛...
ﺁﻧﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ
ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ، ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﮑﺸﻨﺪ؟
ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﯾﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩ .
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺍﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﯾﮏ ﭘﺎﯼ ﺧﻢ ﺷﺪﻩ .
ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﺁﻧﺎﻥ .
]]>
وفا 2013-09-14T19:00:06+01:00 2013-09-14T19:00:06+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/99 کاوه ده نمکی این بار هم ساده قلم به صفحه خواهم برد بعد از عهد عشق مرا دل خوش به عهد پیمان کرده ای من ماندم و این دل خوشی که خیالم راحت از وفایت کرده ای......ناگهان روزی رسید که اینبار برایم خوش نبود نه رد پایی از وفا نه بویی از عشق بود من هنوزهم منتظر مانده ام من هنوزهم چشم به راه مانده ام حال امروز دگر دست هایت بوی دیگری میدهد عزیز دگر چشمانت خیسه چشمانه دیگریست عزیز این است وفای عهد...!باشد قبول گیریم من تورا ببخشم،اما خودت پس چه؟ من که از تو فقط تورا خواسته بودم من که از تو فقط بودن را خواسته بودم خواسته

این بار هم ساده قلم به صفحه خواهم برد
بعد از عهد عشق مرا دل خوش به عهد پیمان کرده ای
من ماندم و این دل خوشی
که خیالم راحت از وفایت کرده ای......
ناگهان روزی رسید که اینبار برایم خوش نبود
نه رد پایی از وفا نه بویی از عشق بود
من هنوزهم منتظر مانده ام
من هنوزهم چشم به راه مانده ام
حال امروز
دگر دست هایت بوی دیگری میدهد عزیز
دگر چشمانت خیسه چشمانه دیگریست عزیز
این است وفای عهد...!
باشد قبول
گیریم من تورا ببخشم،اما خودت پس چه؟
من که از تو فقط تورا خواسته بودم
من که از تو فقط بودن را خواسته بودم
خواسته ام زیاد بود یا خواسته هایت مهم تر
وای بر وفایت که کوته بود هم چون خیال بودنت
]]>
زندگی 2013-09-13T17:43:34+01:00 2013-09-13T17:43:34+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/97 کاوه ده نمکی زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد امید مثل درمانی ست که شفا نمی ده ، ولی کمک می کنه تا درد رو تحمل بکنیم زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد
امید مثل درمانی ست که شفا نمی ده ، ولی کمک می کنه تا درد رو تحمل بکنیم
]]>
چراغ قرمز 2013-09-13T17:38:18+01:00 2013-09-13T17:38:18+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/95 کاوه ده نمکی چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت … “مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است ! چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت …
“مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است ! ]]>
شناخت آدمها 2013-09-13T17:34:13+01:00 2013-09-13T17:34:13+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/93 کاوه ده نمکی ]]> بعضی آدما مثل لیوان میمونن 2013-09-12T17:35:26+01:00 2013-09-12T17:35:26+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/91 کاوه ده نمکی بعضی آدما مثل لیوان میمونن …زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی، سر ریز میکنن ، اول خودشونو به گند میکشن، بعد دور و برشون رو !!! بعضی آدما مثل لیوان میمونن …

زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی، سر ریز میکنن ،

اول خودشونو به گند میکشن،

بعد دور و برشون رو !!!
]]>
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ 2013-09-12T10:43:15+01:00 2013-09-12T10:43:15+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/90 کاوه ده نمکی ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﻧﯿﺎ !ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ .…ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !ﻧﻪ .…ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ :...ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ؛ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﻧﯿﺎ !
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ .…
ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﻧﻪ .…
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ :...
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ؛
ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ …
]]>
عشق یعنی این که 2013-09-12T10:41:48+01:00 2013-09-12T10:41:48+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/89 کاوه ده نمکی عشق اون نیست که بهت بگه دوست دارم ...عشق اون نیست که زانو بزنه جلوت و یه گل بهت بده ...عشق اون نیست که همش بوست کنه ......عشق اون نیست که بهت بگه نباید شب تنها بری بیرون ...عشق یعنی این که شبا تا بهت نگه شبت بخیر خوابش نمیبره ...عشق یعنی این که از حرف زدن با تو هیچ وقت سیر نمیشه ...عشق یعنی این که به خودش فکر نمیکنه ...عشق یعنی این که همه جا یادت میکنه ...عشق یعنی این که اگه چند وقت نبینتد دلش تنگ میشه ...آره عزیزم عشق اینه عشق یعنی هیچ وقت تنهام نذار ...
عشق اون نیست که بهت بگه دوست دارم ...

عشق اون نیست که زانو بزنه جلوت و یه گل بهت بده ...

عشق اون نیست که همش بوست کنه ......

عشق اون نیست که بهت بگه نباید شب تنها بری بیرون ...

عشق یعنی این که شبا تا بهت نگه شبت بخیر خوابش نمیبره ...

عشق یعنی این که از حرف زدن با تو هیچ وقت سیر نمیشه ...

عشق یعنی این که به خودش فکر نمیکنه ...

عشق یعنی این که همه جا یادت میکنه ...

عشق یعنی این که اگه چند وقت نبینتد دلش تنگ میشه ...

آره عزیزم عشق اینه عشق یعنی هیچ وقت تنهام نذار ...
عشق اون نیست که بهت بگه دوست دارم ...

عشق اون نیست که زانو بزنه جلوت و یه گل بهت بده ...

عشق اون نیست که همش بوست کنه ...

عشق اون نیست که بهت بگه نباید شب تنها بری بیرون ...عشق یعنی این که شبا تا بهت نگه شبت بخیر خوابش نمیبره ...

عشق یعنی این که از حرف زدن با تو هیچ وقت سیر نمیشه ...

عشق یعنی این که به خودش فکر نمیکنه ...

عشق یعنی این که همه جا یادت میکنه ...

عشق یعنی این که اگه چند وقت نبینتد دلش تنگ میشه ...

آره عزیزم عشق اینه عشق یعنی هیچ وقت تنهام نذار ...
]]>
اعزام نیرو های آبودان به نقاط مرزی حساس ایران :))))) 2013-09-12T10:34:20+01:00 2013-09-12T10:34:20+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/88 کاوه ده نمکی اعزام نیرو های آبودان به نقاط مرزی حساس ایران :)))))
اعزام نیرو های آبودان به نقاط مرزی حساس ایران :)))))
اعزام نیرو های آبودان به نقاط مرزی حساس ایران :)))))

]]>
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲت 2013-09-12T10:32:48+01:00 2013-09-12T10:32:48+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/87 کاوه ده نمکی ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻦ،ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ، ﺑﺮﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ ﻭ ﺑﺘﺮﺳﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺘﻮ،ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺶ،ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﺎﻣﺎﻧﺘﻮ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ،ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﭘُﺰﺗﻮ ﺑﺪﻩ،ﮐﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ،...ﺑﺎﺑﺎﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ،ﭼﺎﯾﯿﺸﻮ ﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ،ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺵ ﺑﮕﻪ،ﺑﺸﯿﻦ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺶ، ﺩﺭﺩﺩﻟﺶ، ﺩﻭﺳﺘﺖ،ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎﺱ،ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺏ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮﺭﺵ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ،ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻠﺨﺎﺵ، ﺗﻮ ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺵ ﻧﺬﺍﺭ ...ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ، ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ، ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲت عــــــاشـــــــ
ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻦ،ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ،
ﺑﺮﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﻮ ﻭ ﺑﺘﺮﺳﻮﻥ ﺩﺍﺩﺍﺷﺘﻮ،ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺰﻥ
ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺶ،ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﻣﺎﻣﺎﻧﺘﻮ ﻗﻠﻘﻠﮏ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ،ﮐﺎﺭﯼ
ﮐﻦ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﭘُﺰﺗﻮ ﺑﺪﻩ،ﮐﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ،...
ﺑﺎﺑﺎﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ،ﭼﺎﯾﯿﺸﻮ ﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ،ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺵ ﺑﮕﻪ،ﺑﺸﯿﻦ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺶ، ﺩﺭﺩﺩﻟﺶ،
ﺩﻭﺳﺘﺖ،ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎﺱ،ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ، ﺍﮔﻪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺏ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮﺭﺵ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ،ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻠﺨﺎﺵ،
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺵ ﻧﺬﺍﺭ ...
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ،
ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲت

عــــــاشــــــــق همــــتونم هرچــــند روزی هزار بار مییرم
]]>
این دروغ به اون دروغ در 2013-09-12T10:30:38+01:00 2013-09-12T10:30:38+01:00 tag:http://iraniankids2013.mihanblog.com/post/85 کاوه ده نمکی میگی :دوستت دارم میگم دوستت ندارم این دروغ به اون دروغ در........آره عزیزم
میگی :دوستت دارم میگم دوستت ندارم این دروغ به اون دروغ در........آره عزیزم
میگی :دوستت دارم میگم دوستت ندارم این دروغ به اون دروغ در........آره عزیزم
]]>